Vedtægter

Vedtægter for Spillerforeningen
Navn, medlemmer og formål

§ 1

Foreningens navn er Spillerforeningen (SPFO).

Foreningen er beliggende i Københavns Kommune og har adressen: Spillerforeningen, Frederiksholms Kanal 4, 2., 1220 København K. Foreningen er en sammenslutning af elitefodboldspillere.

Foreningen kan som medlemmer optage spillere, uanset køn, der opfylder en eller flere af følgende betingelser:

1) Spilleren er i sin klub udtaget til en seniortrup for et damehold eller herrehold, som deltager i en af de landsdækkende turneringer i Danmark, hvori klubberne kan opnå tilladelse til at drive kontraktfodbold i medfør af DBU’s og/eller Divisionsforeningens regler herom.

2) Spilleren er ikke omfattet af nr. 1), men spiller i øvrigt i Danmark på kontraktvilkår, herunder som trainee eller amatørspiller. Dette gælder, uanset om spilleren er ungdoms- eller seniorspiller.

3) Spilleren er mindst 14 år, ungdomsspiller og udtaget til en trup for et hold, der spiller i den øverste nationale turnering for den pågældende aldersgruppe i Danmark, eksempelvis Danmarksturneringen for U18 Piger eller Danmarksturneringen i herreungdomsfodbold. Såfremt der for den pågældende aldersgruppe ikke udskrives en landsdækkende turnering, skal spillerens hold deltage i den øverste turnering under den pågældende lokalunion.

Særligt for spillere under 14 år

Hvis spilleren er under 14 år, kan der under særlige omstændigheder stadig opnås indmeldelse. Kontakt vores spillerrådgivere for assistance på +45 33 12 11 28.

§ 2

Spillerforeningen har til formål at varetage, beskytte og fremme elitefodboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser både under og efter fodboldspillernes aktive karriere. Spillerforeningen kan til fremme af sit formål deltage i stiftelsen af og senere være repræsenteret i en paraplyorganisation for danske elitesportsudøvere - Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), samt være repræsenteret i den internationale organisation for fodboldspillere, FIFPRO, samt tilsvarende organisationer for elitesportsudøvere. Ligeledes kan Spillerforeningen tilslutte sig faglige hovedorganisationer.

Spillerforeningen kan udskille aktiviteter i datterselskaber samt foretage investeringer i andre selskaber, såfremt sådanne udskillelser eller investeringer fremmer Spillerforeningens formål.

Spillerforeningen skal igennem sit virke øve indflydelse på og søge repræsentation i alle relevante organer, som beskæftiger sig med fodbold på eliteplan.

Spillerforeningen skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om elitesportsudøveres vilkår i almindelighed og fodboldspillernes vilkår i særdeleshed, og hermed blive en afgørende faktor i forståelsen og udviklingen af dansk fodbold.

Spillerforeningen skal søge at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forhold til relevante organer og institutioner herunder, men ikke udelukkende, Folketinget, Kulturministeriet, EU-kommissionen og Europa-parlamentet.

Spillerforeningen skal søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler vedrørende udnyttelse og forvaltning af medlemmernes rettigheder indenfor eksempelvis sponsering og merchandising, og endelig skal Spillerforeningen søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler, der regulerer ansættelsesvilkårene for de kontraktansatte fodboldspillere i Danmark.

§ 3

Medlemskab tegnes af den enkelte spiller ved skriftlig indmeldelse eller ved indbetaling af kontin­gent.

Kontingentets halvårlige størrelse og fordelingen heraf vedtages på det ordinære repræsentantskabs­møde. Spillere på kontrakt betaler væsentligt mere end amatørspillere i kontingent. De halvårlige kontingentperioder er henholdsvis 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent i forbindelse med faglig arbejdskonflikt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer, på hvis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå aftale med medlemmer om betaling af ekstra kontingent for medlemmer på hvis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.

Et medlem opnår først sine medlemsrettigheder efter 2 måneders medlemskab.

Et medlem, der er i kontingentrestance for 2 måneder eller flere, fortaber sine medlemsrettigheder, indtil kontingentrestancen er fuldt indbetalt, eller der er truffet anden aftale om afviklingen af restancen.

Spillerforeningens bestyrelse kan indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for enkeltmedlemmer.

Udmeldelse af Spillerforeningen skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december eller ved fratræden af stilling i den professionelle fodboldbranche.

Udmeldelse kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt. Hvis Spillerforeningen eller konfliktfonden under en faglig arbejdskonflikt har måttet optage lån eller stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån, kan udmeldelse først ske, når sådanne lån er tilbagebetalt eller medlemmet ekstraordinært indbetaler sin forholdsmæssige andel heraf.

FONDE - § 4

Der etableres en konfliktfond, hvorfra der af bestyrelsen kan ydes konfliktunderstøttelse i tilfælde af faglig arbejdskonflikt. I så tilfælde skal konfliktunderstøttelse udgøre et beløb fastsat pr. uge pr. konfliktberørt medlem afhængig af medlemmernes beskæftigelsesgrad. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af sådanne beløb. Alternativt kan konfliktfonden efter bestyrelsens beslutning benyttes til at stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån i tilfælde af faglig arbejdskonflikt.

Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af hensættelserne til konfliktfonden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån eller stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån i tilfælde af faglig arbejdskonflikt.

Konfliktfonden skal endvidere dække de gensidige garantiforpligtelser, der aftales med andre nationale og internationale organisationer.

Der føres selvstændigt regnskab over konfliktfondens midler.

Der kan oprettes yderligere fonde. Formål og statutter for disse fonde skal godkendes af repræsentantskabet.

BESTYRELSE - § 5

Spillerforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 9 medlemmer og af en af bestyrelsen udpeget direktør eller administrativ chef.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabsmødet for 2 år, således at der i ulige kalenderår vælges mindst 5 med­lemmer og i lige kalenderår 4-5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig i sit første møde efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Bestyrelsen vælger selv sin formand samt to næstformænd. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et bestyrelsesmedlem begærer dette.

Bestyrelsen er beslutnings­dygtig, når mindst 5 af medlemmerne er inddraget. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som fremlægges på møderne og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udpeger en sekretær til at føre beslutningsprotokollen. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Der udarbejdes referat af disse møder, og dette indføres i beslutningsprotokollen, som fremlægges og underskrives af de under telefonmødet tilstedeværende medlemmer, når bestyrelsen samles på ny.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

Bestyrelsen forhandler på Spillerforeningens vegne overenskomster og andre kollektive aftaler. Beslutninger, der efter bestyrelsens skøn i den forbindelse skal forelægges medlemmerne, kan efter bestyrelsens bestemmelse træffes enten på et repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært) eller i form af en afstemning blandt medlemmerne efter regler fastsat af bestyrelsen.

§ 6

Spillerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller af de to næstformænd i forening.

Bestyrelsen kan bemyndige en direktør til at kunne tegne foreningen i alle anliggender vedrørende den daglige drift.

KLUBREPRÆSENTANTER - § 7

Medlemmerne i de enkelte hold / seniorspillertrupper i Danmarksturneringen i fodbold (Herre-DM) og i Danmarksturneringen i kvindefodbold (Kvinde-DM) samt gruppen af danske kontraktspillere i udlandet vælger ved simpelt stemmeflertal en repræsentant, som repræsenterer den pågældende klubs medlemmer henholdsvis gruppen af danske kontraktspillere i udlandet på Spillerforeningens repræsentantskabsmøder. De valgte repræsentanter, herunder for gruppen af danske kontraktspillere i udlandet, betegnes ”klubrepræsentanter”.

Valg af klubrepræsentanter skal finde sted 2 gange om året i henholdsvis februar og august måned. Spillerforeningens bestyrelse orienteres om den enkelte klubs henholdsvis danske kontraktspillere i udlandets valg af klubrepræsentant umiddelbart efter, at det er foretaget.

Det er det enkelte holds / spillertrups henholdsvis gruppen af danske kontraktspillere i udlandets ansvar at foranstalte valg af klubrepræsentant samt at orientere Spillerforeningen herom. Ved manglende valg eller orientering til Spillerforeningen vil indkaldelse til repræsentantskabsmøder ikke blive tilsendt, ligesom stemmeretten på repræsentantskabsmøder ikke vil kunne udøves.

Ethvert medlem har ret til at være repræsenteret på repræsentantskabsmøder, men stemmeretten kan kun udøves igennem den af flertallet valgte klubrepræsentant.

Klubrepræsentanten skal forestå den nødvendige kontakt til Spillerforeningens ledelse og klubrepræsentantens arbejdsopgaver består bl.a. af følgende:

a) I februar henholdsvis august måned lave adresseliste over sin klubs potentielle medlemmer af Spillerforeningen,

b) Sørge for at orientere Spillerforeningens ledelse, hvis en eller flere spillere i klubben har problemer, der angår Spillerforeningens forhold,

c) Jævnligt orientere de i klubben værende medlemmer om Spillerforeningens tiltag og aktiviteter,

d) Deltage i Spillerforeningens ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

REPRÆSENTANTSKAB - § 8

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle Spillerforeningens anliggender.

Såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal indkaldes med mindst 21 dages varsel gennem brev eller email til repræsentanterne.

Forslag fra klubrepræsentanter skal for at komme med på dagsordenen være indsendt senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 på repræsentantskabsmødet stemmeberettigede indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet, i hvilket fald repræsentantskabet skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal der altid medfølge en dagsorden. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet og kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen kan beslutte at såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan afholdes skriftligt, og i denne forbindelse fastlægge de praktiske forhold angående stemmeafgivelsen. I så tilfælde skal bestyrelsen annoncere dette med indkaldelse til mødet, ligesom bestyrelsen senest 7 dage før den skriftlige afholdelse af mødet skal udsende en skriftlig beretning og sætte de enkelte punkter på dagsordenen til afstemning.

Hvis mindst 10 på repræsentantskabsmødet stemmeberettigede skriftligt modsætter sig skriftlig afholdelse af repræsentantskabsmøde skal mødet afholdes ved fælles fremmøde, som skal afholdes senest 21 dage efter den annoncerede dag for skriftlig afholdelse af repræsentantskabsmøde.

§ 9

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, medmindre bestyrelsen inden da træffer beslutning om andet.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af næste års budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

8. Fastsættelse af halvårligt kontingent for de næstfølgende to halvårlige medlemsperioder.

9. Fastsættelse af mødested og mødetidspunkt for næste års repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

§ 10

Klubrepræsentanter for en klub med 10 eller over 10 individuelle medlemmer, 14 dage før et repræsentantskabsmøde, har 2 stemmer på dette repræsentantskabsmøde, og klubrepræsentanter for en klub med under 10 medlemmer har 1 stemme. Repræsentanten for de danske kontraktspillere i udlandet har 2 stemmer på repræsentantskabsmøderne.

Valgbare medlemmer anmeldes til bestyrelsen senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Vedkomne person kan også vælges trods fravær, såfremt denne skriftligt har tilkendegivet tilsagn om at være indstillet på at lade sig vælge til det pågældende organ.

Medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet, kan stemmeret ikke udøves pr. brev eller email eller overføres til anden klub ved fuldmagt. Stemmeret kan dog overføres til Spillerforeningens bestyrelse ved fuldmagt afgivet senest 7 dage før det ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse.

§ 11

Repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige i alle anliggender, når mindst halvdelen af klubrepræsentanterne er til stede. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Bortset herfra er de i § 13 nævnte tilfælde. På repræsentantskabsmøder vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse.

Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 12

Bestyrelsen skal løbende afholde emnespecifikke medlemsmøder med deltagelse af relevante grupper af klubrepræsentanter/medlemmer for orientering af medlemmer og debat mellem Spillerforeningens ledelse og medlemmerne.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING - § 13

Til ændring af Spillerforeningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle klubrepræsentanter er til stede, samt at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændrings­forslaget.

Skulle det fornødne antal stemmeberettigede klubrepræsentanter ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til ekstraordinært repræsen­tantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede klubrepræsentanter, der er til stede.

Vedtagelse af Spillerforeningens opløsning kan kun ske, når mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede klubrepræsentanter er til stede, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsning.

I forbindelse med beslutningen om foreningens opløsning skal alle foreningens midler efter bestyrelsens anvisning udloddes til alment velgørende formål.

REGNSKAB OG REVISION - § 14

Spillerforeningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. På hvert ordinært repræsen­tantskabsmøde forelægges et af bestyrelsen og revisionen underskrevet årsregnskab med tilhørende status.

Revisionen skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen senest 2 uger førend det ordinære repræsentantskabsmøde og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, inden det forelægges for repræsentantskabet.

Bestyrelsen skal vælge en lønnet revisor.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER - § 15

Medlemmerne er forpligtet til at overholde Spillerforeningens vedtægter.

Endvidere skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende overenskomster og kollektive aftaler indgået af foreningen.

Bestyrelsen kan ved overtrædelse i henhold til ovenstående, samt når medlemmer under en klub ikke har betalt sit kontingent trods påkrav, ekskludere de pågældende.

Ethvert ekskluderet medlem har ret til at indanke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Nærværende vedtægter er revideret på Spillerforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, den 7. december 2009 samt efterfølgende på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde den 14. september 2020.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.