Sådan behandler vi dine oplysninger

Indmeldelse

Ved indmeldelse i Spillerforeningen behandles de oplysninger, du registrerer ved din indmeldelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, kontooplysninger og kontraktforhold.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine oplysninger kan bl.a. være administration og varetagelse af dit medlemskab, sagsførelse eller overholdelse af forpligtelser og rettigheder, der udspringer af en kollektiv overenskomst.

Spillerforeningen er interesseorganisation for elitefodboldspillere i Danmark, hvis overordnede formål er bedst muligt at handle i sine medlemmers interesser og i øvrigt sikre gode forhold for elitefodboldspillere i Danmark.

Spillerforeningens formål og interesse består endvidere i at varetage, beskytte og fremme elitefodboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser, som er gældende både under og efter fodboldspillernes aktive karriere.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger:

• Almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og af § 6 i databeskyttelsesloven.
• CPR-nummer omfattet af § 11 i databeskyttelsesloven.
• Følsomme oplysninger omfattet af § 9 i databeskyttelsesforordningen og § 7 i databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger, der konkret behandles, kan variere alt efter sammenhængen, fx om du aktuelt får eller tidligere har fået hjælp i konkrete sager eller i rådgivningsmæssig sammenhæng. Vi behandler alene nødvendige og relevante oplysninger.
Behandlingsaktiviteterne kan blandt andet, men ikke udtømmende, omfatte indsamling, statistik, opbevaring, søgning, brug, ajourføring, organisering, videregivelse, systematisering og sletning.

Nogle oplysninger, fx dem du angiver ved indmeldelse, vil altid hidrøre fra dig, men derudover kan vi modtage oplysninger fra eksempelvis myndigheder, forsikringsselskaber, arbejdsgivere m.fl. afhængigt af sammenhængen.

Spillerforeningen modtager og behandler oplysninger om forhold af betydning for forsikrings- og pensionsforhold, da Spillerforeningen har en overenskomstmæssig forpligtelse til at tegne forsikring og pension for spillere omfattet af overenskomsten.

Behandlingsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger findes i:

• databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 (almindelige oplysninger), hvorefter personoplysninger blandt andet kan behandles, hvis det er nødvendigt for at den dataansvarlige eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse eller behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige,
• databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nummer),
• og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 og databeskyttelseslovens § 7 (følsomme oplysninger), hvorefter oplysninger blandt andet kan behandles af en forening, som led i foreningens legitime aktiviteter eller for at overholde en arbejdsretlig forpligtelse.

Desuden kan både almindelige og følsomme oplysninger behandles efter databeskyttelseslovens § 12, der giver en supplerende hjemmel til at behandle både almindelige og følsomme personoplysninger, både når der foreligger en overenskomstfæstet pligt til at behandle oplysningerne, og hvor overenskomsten giver mulighed for eller forudsætter en behandling af personoplysninger.

Udveksling af oplysninger

Spillerforeningen er et forbund under FH, der bl.a. assisterer Spillerforeningen i fagretlige sager. Der videregives kun nødvendige oplysninger i tilfælde af, at en fagretlig sag må overdrages til FH med henblik på sagsførelse. Du vil inden videregivelse til FH blive oplyst om, at FH vil modtage dine oplysninger med henblik på at videreføre din sag fagretligt.

Ved førelse af konkrete sager som eksempelvis skadesager, kan der ske videregivelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen og forsikringsselskaber samt andre for sagen relevante instanser.

Nyhedsbreve fra Spillerforeningen

Du vil som medlem af Spillerforeningen modtage e-mails med oplysninger om dit medlemskab, nyheder og medlemsfordele hos Spillerforeningens samarbejdspartnere. Spillerforeningen anvender en ekstern IT-leverandør til digital markedsføring, hvorfor denne IT-leverandør modtager kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse. Den eksterne IT-leverandør er databehandler for Spillerforeningen og anvender således ikke de modtagne oplysningerne til egne formål men behandler alene oplysninger efter instruks fra Spillerforeningen.

Såfremt du ikke ønsker at modtage e-mails indeholdende informationer om medlemsfordele hos Spillerforeningens samarbejdspartnere, kan du afmelde dette i nyhedsbreve med markedsføringsindhold. Du vil herefter alene modtage e-mails uden kommercielt indhold fx e- mails med informationer vedrørende dit medlemskab.

Uddannelses- og karriererådgivning

Spillerforeningen har oprettet 4player, som yder uddannelses- og karriererådgivning til fodboldspillere. Til dette formål behandles oplysninger som navn, telefonnummer, fødselsdato, køn, adresse, mailadresse, nationalitet, kontraktstatus og medlemsstatus af 4player, der anvender oplysningerne til at give information om uddannelses- og karrieremuligheder samt relevante medlemstilbud som karriereskifteseminarer og andre medlemsrettede aktiviteter.


Denne aktivitet udspringer af overenskomsten på fodboldområdet og er udtryk for overenskomstparternes fælles indsats vedrørende job- og karriererådgivning til professionelle fodboldspillere, der har til formål at fremme og lette spilleres overgang til anden beskæftigelse efter endt fodboldkarriere. Som medlem af Spillerforeningen modtager du e-mails med relevant information om, hvordan 4player kan hjælpe dig med uddannelse og job.


Såfremt du ikke ønsker at modtage e-mails med indhold om job og uddannelse har du mulighed for at fravælge dette nederst i e-mails med denne type indhold, hvorefter du ikke fremadrettet vil modtage disse oplysninger.

Opbevaringsperiode

Personoplysningers opbevaringsperiode afhænger af en række forhold herunder den sammenhæng, hvori oplysningerne er indgået samt oplysningernes karakter. Bogførings- og forældelseslovens regler har desuden indflydelse på, hvor længe oplysninger opbevares.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i medfør af vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De nævnte rettigheder omfatter:

• Berigtigelse af oplysninger - Du kan altid anmode om at få berigtiget oplysninger, hvilket fx kan være skift af adresse eller telefonnummer. Spillerforeningen vil ajourføre oplysninger i det omfang, vi bliver bekendt med ændringer.

• Indsigelsesret - For så vidt angår modtagelse af markedsføringsmateriale vil du altid kunne gøre indsigelse mod dette som beskrevet under overskriften ”Nyhedsbreve fra Spillerforeningen”.

• Klage til tilsynsmyndighed – Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

• Indsigtsret - Du har ret til at få bekræftelse på, om personoplysninger om dig behandles og i givet fald indsigt i oplysningerne. Det er dog nødvendigt at verificere din identitet, inden indsigt kan gives.

Du har endvidere følgende rettigheder, hvis bestemte betingelser er opfyldt:

• Ret til dataportabilitet
• Ret til begrænsning
• Ret til sletning

Kontakt

Ved spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i Spillerforeningen kan Anne Jakobsen kontaktes på 29 91 47 eller anne.jakobsen@spillerforeningen.dk